EN | GR

Επίσημο Επισκευαστικό Κέντρο HP – Ψαρών 37Α, 15232 Χαλάνδρι 212.121.7700 techsupport@globogr.com

Υπηρεσίες Συντήρησης

Η ομαλή λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων απειλείται αφενός από την φυσιολογική καταπόνηση λόγω του χρόνου και της χρήσης και αφετέρου από άλλους παράγοντες (εσωτερικούς και εξωτερικούς). Η GLOBO Technologies είναι σε θέση να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων προσφέροντας υπηρεσίες συντήρησης για εξοπλισμό και λογισμικό, οι οποίες περιλαμβάνουν:
 • Προληπτική συντήρηση
 • Επανορθωτική συντήρηση
 • Εξασφάλιση ανταλλακτικών
 • Ανάκτηση δεδομένων
Η εταιρία έχει επενδύσει σε εξειδικευμένο προσωπικό που αναλαμβάνει με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα κάθε είδους συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού και λογισμικού, ενώ έχει και την ανάλογη υλικοτεχνική υποδομή με γραφεία που καλύπτουν ολόκληρη την ελληνική επικράτεια:
 • Κεντρικά Γραφεία στην Αθήνα, μέσω των οποίων υποστηρίζονται οι εγκαταστάσεις των πελατών της και συντονίζονται τα λοιπά σημεία Τεχνικής Υποστήριξης
 • Γραφείo στην Θεσσαλονίκη, το οποίο καλύπτει την Βόρεια Ελλάδα
 • Γραφείo στην Άρτα το οποίο καλύπτει τη Δυτική Ελλάδα
Η εταιρία διαθέτει επίσης πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργατών, οι οποίοι έχουν επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια οργάνωσης, εμπειρίας και ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών. Παράλληλα, οι σημαντικές συνεργασίες με κορυφαίες εταιρίες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται κάθετα στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού περιφερειακών συστημάτων και συσκευών αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα για την GLOBO Technologies.

Η τακτική συντήρηση μειώνει σημαντικά την πιθανότητα ύπαρξης απρόβλεπτων προβλημάτων που μπορεί να επηρεάσουν την παραγωγή, την απόδοση και τη λειτουργικότητα της επιχείρησης. Η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, βοηθά την επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τις υποδομές προς όφελός της και να εστιάσει στην ανάπτυξη και την εξέλιξή της, χωρίς να αναλώνεται στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων.
   
Η GLOBO Technologies προσφέρει εξελιγμένες υπηρεσίες συντήρησης λογισμικού, εξασφαλίζοντας στους πελάτες της το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης. Η συντήρηση του λογισμικού γίνεται από εξειδικευμένους μηχανικούς, πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους κατασκευαστικούς οίκους και προκαθορισμένο από το σχετικό συμβόλαιο τρόπο συντήρησης και χρόνο απόκρισης.
 
 
Η GLOBO Technologies προφέρει επίσης υπηρεσίες συντήρησης για εξοπλισμό που καλύπτεται από αντίστοιχο συμβόλαιο συντήρησης.
Οι υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού διακρίνονται σε:
 • προληπτική συντήρηση που γίνεται για την αποφυγή εμφανίσεως βλαβών
 • επανορθωτική συντήρηση, που αφορά στην αποκατάσταση των βλαβών που θα παρουσιαστούν
 

Η προληπτική συντήρηση είναι ένα σύνολο εργασιών που πραγματοποιούνται για να προλάβουν τις βλάβες των πληροφοριακών συστημάτων, που οφείλονται κυρίως στη φυσιολογική καταπόνηση από την χρήση, με απώτερο σκοπό την επιμήκυνση καλής λειτουργίας του συστήματος. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης της GLOBO Technologies περιλαμβάνουν μια σειρά από ενέργειες που γίνονται περιοδικά στον εξοπλισμό των πελατών μας, κατά την διάρκεια των οποίων γίνεται και η ενημέρωση – βελτίωση του εξοπλισμού και του λογισμικού.
 
 
Οι πελάτες μας έχουν τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης από το Help desk από όπου μπορούν να ζητήσουν κάθε είδους υποστήριξη που αφορά στο πληροφοριακό σύστημα. Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί που στελεχώνουν το Help Desk παρέχουν στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του λογισμικού και του εξοπλισμού, καθώς και βοήθεια πρώτου επιπέδου για την αντιμετώπιση των βλαβών. Παράλληλα, συντονίζουν το δίκτυο υποκαταστημάτων και συνεργατών πανελλαδικά, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή παροχή υπηρεσιών συντήρησης (προληπτικής ή επανορθωτικής) και οργανώνουν :
 • την άμεση αποστολή τεχνικού για την αποκατάσταση της βλάβης ή
 • την επισκευή του υλικού στις εγκαταστάσεις της GLOBO Technologies
 
Η GLOBO Technologies αναλαμβάνει κατά το χρονικό διάστημα ισχύος ενός συμβολαίου τεχνικής υποστήριξης και εφόσον αυτό έχει προβλεφθεί, να παρέχει τα απαραίτητα υλικά και ανταλλακτικά για όλες τις περιπτώσεις συντήρησης (προληπτικής και επανορθωτικής).
 
 
Οι πελάτες μπορούν να απευθύνονται στο Help Desk της GLOBO Technologies για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσλειτουργία του μηχανογραφικού τους συστήματος. Το Τεχνικό Τμήμα της GLOBO Technologies, μεριμνά για την επίλυση του προβλήματος με τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Φροντίζει παράλληλα για την καταγραφή και παρακολούθηση των προβλημάτων των πελατών μέσω ειδικού αρχείου και ενημερώνει σε τακτά διαστήματα για τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε εξοπλισμό ή λογισμικό. Οι υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχει η GLOBO Technologies κλιμακώνονται ανάλογα με το είδος της υποστήριξης και την απόκριση και διακρίνονται σε:

1. Τηλεφωνική Υποστήριξη από άρτια οργανωμένο Help Desk 
Το Help Desk είναι το τμήμα της Τεχνικής Υποστήριξης που είναι επιφορτισμένο με την διαχείριση των κλήσεων. Οι οδηγίες δίνονται από έμπειρους μηχανικούς που στελεχώνουν το Help desk και έχουν γνώση των πληροφοριακών συστημάτων των πελατών και πρόσβαση στην τεχνική βιβλιοθήκη της εταιρείας και την τεκμηρίωση των συστημάτων.

2. Επιτόπου (on site) υποστήριξη στην έδρα του πελάτη με καθορισμένο γνωστικό αντικείμενο και χρόνο απόκρισης 
Οι τεχνικοί και μηχανικοί της εταιρείας είναι εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι (τόσο σε εξοπλισμό, όσο και σε λογισμικό) αλλά και απόλυτα ενημερωμένοι για τις νέες τεχνολογίες και παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης υψηλού επιπέδου. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται συνεχή υποστήριξη, η GLOBO Technologies έχει τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης, με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό διαθέσιμο και σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες (24Χ7Χ365). Οι απομακρυσμένες εγκαταστάσεις λαμβάνουν υποστήριξη σε χρόνους απόκρισης που ποικίλουν από μια ώρα μέχρι και μια εργάσιμη ημέρα από την αναφορά του προβλήματος, ανάλογα με τον τόπο.

3. Τηλεϋποστήριξη μέσω ειδικών διατάξεων υλικού και λογισμικού 
Η παροχή τηλεϋποστήριξης από τους μηχανικούς του Help Desk - στις περιπτώσεις που είναι εφικτή - εξασφαλίζει μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αποκατάσταση προβλημάτων που παρουσιάζονται σε: 
 • δικτυακό εξοπλισμό
 • εφαρμογές λογισμικού
 • συστήματα εξυπηρετητών
 • χρήση εφαρμογών
Μέσω κατάλληλου εξοπλισμού επικοινωνίας (H/W) και λογισμικού (S/W), το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας έχει τη δυνατότητα να παρέχει άμεσα τεχνική υποστήριξη και να αποκαθιστά τη λειτουργία επεμβαίνοντας από απόσταση στις εγκαταστάσεις των πελατών.