EN | GR

Επίσημο Επισκευαστικό Κέντρο HP – Ψαρών 37Α, 15232 Χαλάνδρι 212.121.7700 techsupport@globogr.com

Διοίκηση Έργων

Η υλοποίηση κάθε έργου και ιδιαίτερα των έργων πληροφορικής περικλείει κινδύνους και αστοχίες, που επηρεάζουν, την επίτευξη των στόχων του φορέα για τον οποίο υλοποιείται το έργο. Η GLOBO Technologies, έχοντας από πολύ νωρίς αντιληφθεί την σπουδαιότητα της σωστής οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου των έργων πληροφορικής, έχει στελεχώσει ένα τμήμα της με έμπειρους μηχανικούς και έχει καταρτίσει ένα πλάνο διοίκησης έργων με στόχο την ολοκλήρωση τους μέσα σε σαφώς καθορισμένα πλαίσια χρόνου, χρήματος αλλά και ποιότητας. Οι μηχανικοί πλαισιωμένοι από όλο το απαραίτητο προσωπικό υποστήριξης, είναι στην διάθεση των πελατών μας για να τους βοηθήσουν στην ολοκλήρωση των στόχων και την διαχείριση των αλλαγών και των κινδύνων, που συνοδεύουν κάθε επιχειρηματικό εγχείρημα, στον κλάδο της πληροφορικής.
Η πολυπλοκότητα των έργων πληροφορικής και οι πολυποίκιλες δράσεις, που απαιτούν, αντιμετωπίζονται από την GLOBO Technologies με τη βοήθεια μιας δοκιμασμένης μεθοδολογίας η οποία έχει γίνει διεθνές πρότυπο στην διοίκηση έργων εδώ και μια δεκαετία. Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία διοίκησης έργων «PRINCE» προσεγγίζει την υλοποίηση των έργων στην βάση διαδικασιών που είναι εύκολα προσαρμόσιμες στην φύση και το μέγεθος των έργων. Οι διαδικασίες αυτές έχουν καθορισμένα κάθε φορά δεδομένα, δραστηριότητες και αποτελέσματα, ώστε να επιτρέπουν την εύκολη παρακολούθηση τους στην πορεία του έργου.
Η διαχείριση του έργου βασίζεται σε εκ των προτέρων καθορισμένα παραδοτέα, συνδεδεμένα με όλες τις διαδικασίες, ενώ σε καμία φάση το έργο δεν διαχωρίζεται από τις επιχειρηματικές επιδιώξεις αλλά σε τακτά διαστήματα ελέγχεται η συμβατότητα του με αυτές.

 
Σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία οι ενέργειες για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τον απολογισμό των έργων έχουν ομαδοποιηθεί σε τέσσερις βασικές κατηγορίες διαδικασιών. Οι διαδικασίες αυτές είναι:

Δόμηση 'Εργου: Είναι η πρώτη προσέγγιση στην εκτέλεση του έργου που με δομημένο τρόπο μεθοδεύεται η ολοκλήρωση του έργου στην βάση των στόχων και των προδιαγραφών του. Σε αυτή την διαδικασία δημιουργείται το πλαίσιο του έργου και η βασική δομή του, προσδιορίζονται τα αποτελέσματα και η τεκμηρίωση τους σύμφωνα με τον στόχο του έργου και τις επιδιώξεις του πελάτη, καθορίζονται οι εργασίες στα πλαίσια του έργου, εκτιμάται η συμμετοχή των ανθρωπίνων πόρων στην εκτέλεση του έργου, σχεδιάζεται το πλάνο εργασίας και προσεγγίζονται και αξιολογούνται οι κίνδυνοι του έργου (Risk).

Σχεδιασμός Έργου: H διαδικασία αυτή έρχεται, σαν επέκταση της προηγούμενης διαδικασίας, να εξειδικεύσει και να σχεδιάσει λεπτομερώς το όλο έργο ώστε η υλοποίηση του να προκύψει μέσα στα καθορισμένα όρια χρόνου και προσπάθειας και με την απαιτούμενη ποιότητα. Η λεπτομερής σχεδίαση του έργου είναι το απαραίτητο αναλυτικό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί μέρα με την μέρα για τον έλεγχο του έργου. Αποτελέσματα της διαδικασίας είναι τα εξής:

 

 • Σχέδιο εργασίας που περιέχει την αναλυτική δομή των εργασιών
 • Σχέδιο διαχείρισης ποιότητας
 • Σχέδιο διαχείρισης κινδύνου
 • Προϋπολογισμός του έργου και της διαχείρισής του

Στη διαδικασία αυτή, με την βοήθεια εργαλείων λογισμικού που υποστηρίζουν την μεθοδολογία, καταρτίζονται διαγράμματα GANTT και PERT προκειμένου να υπολογιστεί η ανθρωποπροσπάθεια αλλά, το σημαντικότερο, να προσδιοριστούν οι κρίσιμες ενέργειες και να δημιουργηθούν εναλλακτικά σενάρια υλοποίησης.

Παρακολούθηση Έργου: Προδιαγράφεται η συνεχής διαδικασία της παρακολούθησης του έργου στην βάση του λεπτομερούς σχεδίου που έχει καταρτιστεί. Σε αυτή την διαδικασία εκτιμάται συνεχώς η πορεία του έργου και σχεδιάζονται οι διορθωτικές κινήσεις αν αυτές απαιτούνται. Στα πλαίσια της παρακολούθησης ελέγχονται τα παρακάτω:

 • Η αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση των ενεργειών και την ολοκλήρωση των παραδοτέων.
 • Η αξιοποίηση του χρόνου στην σωστή πορεία.
 • Η παραγωγικότητα των μελών της ομάδας του έργου

Η παρακολούθηση του έργου είναι μια συνεχής διαδικασία συγκέντρωσης και ανάλυσης των στοιχείων, διάχυσης της πληροφορίας στους εμπλεκόμενους φορείς και αξιολόγησης των συμπερασμάτων.

'Εκθεση Κατάστασης 'Εργου: Η διαδικασία αυτή είναι μια εξίσου κρίσιμη διαδικασία με την έννοια ότι από την σωστή εκτέλεση της εξαρτάται η πληροφόρηση των εμπλεκομένων μερών για την πορεία και πρόοδο του έργου. Η έκθεση της κατάστασης του έργου γίνεται αφενός σε τακτά χρονικά διαστήματα και αφετέρου σε εκείνες τις χρονικές στιγμές που απαιτείται η λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Μέσα από αυτή την διαδικασία οριοθετείται και η λήξη του έργου με την τελική έκθεση που αξιολογεί τα αποτελέσματα τους διατεθέντες πόρους, και την συνολική πορεία του έργου.

 
Η διαχείριση του έργου σύμφωνα με την καθιερωμένη μεθοδολογία είναι ένα σύνολο τεχνικών ανεξάρτητη από ανθρώπους, που εξασφαλίζει την απαιτούμενη αντικειμενικότητα στην διαχείριση κάθε έργου. Τα θέματα που μεθοδικά εξετάζονται κατά την διαχείριση ενός έργου είναι:
 • Εύρος Εργασιών
 • Οργάνωση 'Εργου
 • Καθορισμός Εργασιών
 • Εκτίμηση Εργασιών
 • Χρονικός Σχεδιασμός Έργου
 • Παρακολούθηση Δραστηριοτήτων
 • Διαχείριση της Ποιότητας
 • Διαχείριση του Κινδύνου
 • Διαχείριση των Αλλαγών
   
 
Με την υπηρεσία αυτή η GLOBO Technologies έρχεται να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των μεγάλων εταιρειών και επιχειρήσεων για συνολική λύση στα προβλήματα της διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων. Μελετητές της εταιρείας με μεγάλη εμπειρία σε επιχειρησιακά συστήματα, σχετικά προϊόντα λογισμικού και διαδικασίες διαχείρισης θα εξετάσουν την σύνθεση και την λειτουργία του πληροφοριακού σας συστήματος. Η μελέτη θα περιέχει την βέλτιστη προσέγγιση, τον συνδυασμό των προϊόντων και την προσαρμογή τους ώστε να η ποιότητα των υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος να παραμένει σταθερή. Οι συνδυασμοί ή οι λύσεις που θα σας προτείνουν οι μηχανικοί της GLOBO Technologies θα καλύπτουν όλο το εύρος των διαχειριστικών εργαλείων που απαιτούνται σε μια επιχείρηση. Συγκεκριμένα:

System Management tools: Η GLOBO Technologies έχει αναπτύξει μεγάλη τεχνογνωσία σε πρωτοπόρες τεχνολογίες διαχείρισης συστημάτων. Οι μηχανικοί μας είναι σε θέση να προτείνουν την βέλτιστη λύση για την διαχείριση τόσο των εξυπηρετητών όσο και των εφαρμογών.

Network Management tools: Οι ανάγκες για ποιότητα στην εξυπηρέτηση του χρήστη, την αποδοτικότητα και την ασφάλεια του δικτύου εξετάζονται από τους μηχανικούς της GLOBO Technologies και προτείνονται λύσεις και εργαλεία διαχείρισης των δικτύων λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνο-οικονομικά κριτήρια, τις ανοιχτές υλοποιήσεις και τα Διεθνή πρότυπα.

Application Management tools:  Είμαστε μια από τις ελάχιστες εταιρείες στην Ελλάδα που έχει επενδύσει στην διαχείριση εφαρμογών και είμαστε σε θέση να προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που θα διασφαλίσουν την λειτουργικότητα των εφαρμογών σας.

Desktop Management tools:  Η GLOBO Technologies έχει αναπτύξει μεγάλη τεχνογνωσία στις πιο διαδεδομένες πλατφόρμες διαχείρισης σταθμών εργασίας. Οι μηχανικοί της εταιρείας μας είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι στα αντίστοιχα προϊόντα και είναι σε θέση να σας παράσχουν την γνώση τους για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του περιβάλλοντος των χρηστών του πληροφοριακού σας συστήματος. Η GLOBO Technologies είναι σε θέση να σας βοηθήσει να εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο τις δυνατότητες του πληροφοριακού σας συστήματος και να αυξήσετε την παραγωγικότητα σας με τον πιο οικονομικά ανταποδοτικό τρόπο.